Disclaimer

Cor Hellingman Advocaat | Attorney (C. Helingman Praktijk B.V.) (“Hellingman”)

Deze algemene voorwaarden voor gebruik (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van iedere website (de “Website”) van Cor Hellingman Advocaat | Attorney (C. Helingman Praktijk B.V.) (“Hellingman”) en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de “Informatie”) op of door middel van de Website.

Gebruiksvoorwaarden
 1. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Hellingman die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op de website onder ‘onze voorwaarden’. Ga direct naar onze algemene voorwaarden.
 2. Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers kunnen en dienen niet af te gaan op de Informatie zonder juridisch advies te vragen.
 3. Hellingman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  1. schade in verband met het gebruik van de website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst.
  2. informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Hellingman.

Auteursrecht en merkrecht
 1. Hellingman is, tenzij anders uitdrukkelijk is vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.
 2. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de Website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hellingman niet toegestaan.
 3. “Cor Hellingman Advocaat | Attorney is een geregistreerde handelsnaam van Hellingman.
Algemeen
 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen eveneens in een andere taal dan de Nederlandse door Hellingman beschikbaar zijn gesteld. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zal echter uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.